Emergency Number button Zoom Quote Beheer
Algemene Vergaderingen in Coronatijden

Algemene Vergaderingen in Coronatijden


De Coronamaatregelen die ondertussen al bijna een jaar van kracht zijn werden gisteren nog maar eens verlengd tot voorlopig 31 mei 2021. Deze maatregelen hebben zowel professioneel als privé een grote impact op ons leven. In dit artikel duiden we de gevolgen die ze hebben op u als mede-eigenaar en welke oplossingen de wetgever voorziet.

Als er één maatregel is die de meeste invloed heeft op de werking van de Verenigingen van Mede-Eigenaars, is het wel het verbod op samenscholingen. Dit verbod heeft immers als gevolg dat fysieke algemene vergaderingen, hét beslissingsmoment van het jaar in een VME, niet meer mogen doorgaan.
Dit brengt uiteraard enkele praktische problemen met zich maar waarvoor minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, in samenspraak met onze beroepsvereniging, enkele tijdelijke oplossingen heeft uitgewerkt. De nieuwe wettelijke regels zitten vervat in de zogenaamde Wet Corona – Justitie die op 24 december 2020 in het staatsblad werd gepubliceerd.

De wet biedt 3 oplossingen wat betreft de organisatie van algemene vergaderingen:

1. Mogelijkheid tot uitstel

De statutaire algemene vergaderingen die normaliter tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 plaatsvinden, kunnen door de syndicus worden uitgesteld tot de eerstvolgende 15-daagse periode zoals bepaald in het regelement van interne orde.

Ook de algemene vergaderingen die tijdens de eerste coronagolf niet konden plaatsvinden en op datum van 1 oktober 2020 nog niet waren gehouden vallen onder deze regeling.

In het geval van uitstel van de algemene vergadering, wordt de duur van de mandaten van de leden van de raden van mede-eigendom, de syndicus en de commissarissen van de rekeningen van rechtswege verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering. De syndicus oefent zijn bevoegdheden uit overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de laatst goedgekeurde begroting. Ook de geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van mede-eigendom verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties wordt verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering.

2. Tijdelijke versoepeling van de schriftelijke procedure

De Wet op de mede-eigendom laat toe om schriftelijk beslissingen te nemen. Normaal kan dat echter enkel mits éénparigheid van stemmen. Dat is in de praktijk weinig werkbaar. Daarom zorgt de Wet Corona – Justitie tijdelijk voor een belangrijke versoepeling.

Tot en met 30 juni 2021 kan rechtsgeldig via schriftelijke weg beslist worden wanneer de helft van de mede-eigenaars het schriftelijk stemformulier indient en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Enkel de ondertekende stemformulieren die binnen de drie weken na verzending van de oproeping met de post of elektronisch worden bezorgd aan de syndicus zijn geldig.

De beslissingen worden genomen met de normale meerderheden, zoals die op een fysieke algemene vergadering zouden gelden, conform art. 577-7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor de berekening van de vereiste meerderheid worden de onthoudingen, de blanco- en de ongeldige stemmen niet beschouwd als uitgebrachte stemmen.

De syndicus stelt voor deze schriftelijke besluitvorming notulen op. Daarin staan onder meer de namen van de mede-eigenaars wier stembrieven in aanmerking zijn genomen. Per punt wordt vermeld wie heeft tegengestemd of zich heeft onthouden.

3. Wettelijke verankering van aanwezigheid op afstand

Een laatste belangrijke nieuwigheid is dat mede-eigenaars voortaan ook vanop afstand aanwezig kunnen zijn op een algemene vergadering (via zoom, teams, …). Opdat dit zou kunnen moet de mogelijkheid wel voorzien zijn in de oproeping.

Deze drie maatregelen moeten ons toelaten de continuïteit van het goed beheer van appartementsgebouwen te waarborgen tijdens deze ongekende crisistijden.

Voorlopig gelden de maatregelen tot en met 31 mei 2021. Ze kunnen evenwel verlengd worden door middel van een Koninklijk Besluit.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu