Emergency Number button Zoom Quote Beheer
De algemene vergadering

De algemene vergadering


Wat is een algemene vergadering?

De algemene vergadering is het belangrijkste beslissingsorgaan van de VME. Ze vindt één maal per jaar plaats en is het enige moment waarop beslissingen genomen kunnen worden.
Het dagelijks beheer wordt toevertrouwd aan de syndicus, hij voert de beslissingen die op de algemene vergadering genomen worden uit.

Wie organiseert de algemene vergadering?

De gewone jaarlijkse algemene vergadering wordt georganiseerd door de syndicus en vindt plaats tijdens de in het regelement van interne orde vastgelegde periode van 15 dagen. De uitnodigingen worden verstuurd ten minste 15 dagen voor de vergadering.

Aanvullend mag de syndicus ook een buitengewone algemene vergadering organiseren, telkens wanneer er een dringende beslissing genomen moet worden in het belang van de mede-eigendom, die niet kan wachten tot de eerstvolgende gewone algemene vergadering. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen over dringende werken of rechtszaken.

Ten slotte kan de algemene vergadering ook bijeengeroepen worden door één of meerdere mede-eigenaars die ten minste 1/5e van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Zij dienen de syndicus hier per aangetekend schrijven toe op te roepen waarop hij de vergadering zal organiseren.

Kan ik een agendapunt toevoegen?

Elke mede-eigenaar heeft het recht de syndicus te verzoeken een bepaald punt op de agenda te zetten. Dit moet schriftelijk aan de syndicus worden doorgegeven, uiterlijk 3 weken voor het begin van de periode van 15 dagen waarin de algemene vergadering zal plaats vinden. Punten die te laat werden doorgegeven worden toegevoegd aan de agenda van de volgende algemene vergadering.

Hoe verloopt de algemene vergadering?

Elke eigenaar van een kavel is lid van de algemene vergadering en zal door de syndicus uitgenodigd worden. Per kavel kan er wel slechts één stemhouder zijn. Bij een gedeeld eigendomsrecht (bijvoorbeeld echtgenoten, vruchtgebruik / naakte eigendom) dienen de verschillende eigenaars één stemhouder aan te duiden die hem mag vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

De agenda van de algemene vergadering ligt vast en wordt reeds meegedeeld bij de uitnodiging. Enkel over geagendeerde punten kan gediscussieerd en gestemd worden.
Elke mede-eigenaar heeft stemmingsrecht in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen. Dit aandeel wordt bepaald door de basisakte en wordt meestal uitgedrukt in duizendsten of tienduizendsten (quotiteiten).

Om rechtsgeldig te kunnen vergaderen moet meer dan de helft van de mede-eigenaars bij het begin van de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij moeten samen tenminste de helft van de quotiteiten vertegenwoordigen. Als de aanwezigen minstens 3/4e van de quotiteiten vertegenwoordigen kan er ook rechtsgeldig vergaderd worden, ook als niet de helft van de mede-eigenaars aanwezig is.

Voor gewone beslissingen is een volstrekte meerderheid nodig (50% + 1) maar sommige belangrijke beslissingen vereisen een gekwalificeerde meerderheid van stemmen (bijvoorbeeld 2/3e of 4/5e) of zelfs eenparigheid. Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen aan de verdeling van kosten of aan de quotiteiten. Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld voor de berekening van de vereiste meerderheid.

Op het einde van de algemene vergadering deelt de syndicus de stemmingsresultaten mee. Het verslag van de algemene vergadering wordt binnen de maand aan alle mede-eigenaars  bezorgd. Dit verslag omvat alle besproken agendapunten en de stemmingsresultaten per punt. Het is ook bij wet verplicht om mee te delen welke mede-eigenaars negatief gestemd of zich onthouden hebben.

De beslissingen van de algemene vergadering moeten door iedereen worden nageleefd. Als mede-eigenaar kan je een beslissing van de algemene vergadering wel bij de rechter aanvechten. Dit dient binnen 4 maanden na de vergadering te gebeuren.

< Ga terug naar blog

Vrijblijvende offerte aanvragen?

Doe het nu